Как да подкрепим детето със специални образователни потребности в детската градина

Как да подкрепим детето със специални образователни потребности в детската градина

Всяко дете е различно и се развива със свое собствено темпо. Някои деца се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се справят с учебния процес и да се чувстват комфортно в детската градина.

Какво представляват специалните образователни потребности?

Специалните образователни потребности са термин, който обхваща широк спектър от трудности, с които децата могат да се срещнат в процеса на обучение. Подкрепата на детето със специални образователни потребности в детската градина е от съществено значение за неговото успешно развитие. Чрез създаване на екип за подкрепа, разработване на ИПП, адаптиране на учебната среда и емоционално-социална подкрепа, екипът може да осигури на детето най-добрите условия за неговото развитие.

Учебните затруднения можем да разгледаме по следният начин: 

Специфични обучителни трудности: дислексия, дисграфия, дискалкулия;

Забавяне в когнитивното развитие: умствена изостаналост;

Нарушения на вниманието и концентрацията: Хиперактивност с или без дефицит на вниманието.

Говорни и езикови нарушения: 

Забавяне в развитието на речта: алалия, дизартрия.

Нарушения на артикулацията: говорни дефекти.

Нарушения на езиковото разбиране и експресия.

Емоционални и поведенчески проблеми:

тревожност: генерализирано тревожно разстройство, социална тревожност, паническо разстройство.

Депресия.

Агресия.

Разстройства от аутистичния спектър (РАС).

Хиперактивност с или без дефицит на вниманието.

Физически увреждания: 

Нарушения на зрението: слепота, слабо зрение.

Нарушения на слуха: глухота, слабост на слуха.

Множество увреждания:

Комбинация от две или повече от горните категории.

Тук идва и въпросът, по какъв да подкрепим детето със специални образователни потребности в детската градина?

1. Първото с което е редно да започнем е създаването на екип за подкрепа в детското заведение. Екипът за подкрепа е от съществено значение за успеха на детето със СОП. Той се състои от родители, педагогически персонал и специалисти. Родителите са най-важните хора в живота на детето и играят ключова роля в неговата подкрепа. Учителите, ресурсните учители, психологът и логопедът са отговорни за адаптиране на учебната програма и средата в детската градина, така че да отговарят на нуждите на детето. В зависимост от необходимостта от подкрепа, може да се включат и други специалисти, като например физиотерапевт, ерготерапевт и др.

Mother using laptop and tablet teaching with her son online at home in his room

2. След като вече е създаден екип за подкрепа е необходимо да бъде разработен индивидуален план за подкрепа (ИПП).  ИПП е документ, който описва нуждите на детето и целите, които трябва да бъдат постигнати. Той се разработва от екипа за подкрепа и се преразглежда периодично по време на екипните срещи между педагозите работещи с детето, специалистите и родителите. Регулярните срещи на хората работещи с детето се провеждат в началото на годината, в краят на първият срок и в краят на учебната година. Ако се наложи е възможно да бъдат проведени извънредни срещи, между педагозите, специалистите и родителите.

3. За да се случи реално подкрепата в детската градина е необходимо учебната среда да бъде адаптирана, така че да отговаря на нуждите на детето. Това може да включва: осигуряване на подходящи материали и ресурси за работа, промяна на организацията на учебния процес, предоставяне на индивидуална подкрепа.

В следващите редове, ще дам конкретни примери за подкрепа на децата, според специалните им потребности: 

При подкрепа на дете с дислексия е необходимо:

Използване на шрифтове с големи букви и контрастни цветове.

Разделяне на текстовете на по-малки части.

Предоставяне на аудио записи на текстове.

При подкрепа на дете с хиперактивност с или без дефицит на внимание е необходимо:

Определяне на спокойно място в класната стая, където детето може да се концентрира.

Разделяне на задачите на по-малки части с кратки почивки между тях.

Използване на таймер за отчитане на времето.

При подкрепа на дете с аутистични елементи в поведението е необходимо:

Създаване на структурирана и предсказуема среда.

Използване на алтернативни методи за комуникация.

Ограничаване на сензорните стимули в стаята за работа.

При подкрепа на дете с физически увреждания е необходимо:

Осигуряване на достъпна среда, например рампа за инвалидни колички, асансьор в сградата.

Адаптиране на учебните материали и дейности.

Предоставяне на помощник, който да подпомага детето в ежедневните му дейности.

При подкрепа на дете с говорни и езикови нарушения е необходимо:

Работа с логопед за подобряване на речта и езиковите умения.

Използване на алтернативни методи за комуникация, например жестомимичен език или комуникация с размяна на картинки.

4. Подкрепа на емоционалното и социално развитие на детето. Децата със специални потребности често се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се справят с емоциите си и да изградят приятелства. Екипът за подкрепа може да им помогне: да разберат и управляват своите емоции, да развият социални умения, да се чувстват включени и приети от останалите деца. Важно е да се отбележи и ключово значение на работата на детския психолог, чиято дейност е съобразена с индивидуалните нужди на всяко дете. Детският психолог може да използва различни методи и техники в своята работа, в зависимост от нуждите на детето. Целта на работата на детския психолог е да подпомогне емоционалното, психичното и социалното развитие на детето, както и да му помогне да се справи с трудностите, с които се среща.

За да стане по-ясна концепцията, ше опитам да ви дам конкретни примери за емоционална подкрепа на децата със специални потребности: 

При подкрепа на дете с изразена тревожност е необходимо:

Обучение на техники за релаксация и справяне с тревожността.

Осигуряване на емоционална подкрепа и утеха.

Работа с родителите за справяне с тревожността вкъщи.

При подкрепа на дете с дефицит на вниманието е необходимо:

Обучение на социални умения, като например как да се общува с други деца и как да се разрешават конфликти.

Осигуряване на възможности за участие в групови дейности.

Поощряване на позитивните взаимодействия с други деца.

5. Работа с родителите. Родителите са ключови партньори в процеса на подкрепа на детето със специални потребности. Важно е да се отбележи, че подкрепата на детето, трябва да бъде индивидуална и съобразена с неговите специфични нужди. Екипът за подкрепа в детската градина трябва да:

Информира родителите за нуждите на детето им;

Включва родителите в процеса на разработване и изпълнение на ИПП;

Осигурява на родителите информация и ресурси;

Провеждане на редовни срещи с родителите, за да се обсъди напредъка на детето и да се планират бъдещи действия за подкрепа;

Осигуряване на информация и ресурси на родителите за справяне с нуждите на детето;

Включване на родителите в процеса на вземане на решения;

Подкрепата на специалното дете е отговорност не само на своите родители и близки, но и на целият екип в детската градина, включително учители, ресурсни учители, психолог, логопед и други. Чрез съвместни усилия на детето може да се осигурят най-добрите условия за неговото развитие и успешна интеграция в обществото.  

 

Допълнителни ресурси:

Дерменджиева, С. (2012) Как да работим с родители. София: РААБЕ.

Нагласи към приобщаващото образование

 

Още публикации

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Сензорна интеграция и пирамида на ученето

Какво е сензорна интеграция? Сензорна интеграция е неврологичен процес, който се случва във всички нас. Нашите тела изпращат съобщения до нашия...