Вашите деца имат проблеми с поведението, трудно се адаптират към нова среда, проявяват агресия, концентрацията им е нарушена или имат друг психологически проблем? Работя с деца на възраст
от 2 до 7 години, на територията на град Варна.

Деца в норма

Деца с нарушения от аутистичния спектър

Деца с умствена изостаналост

Деца със СДВХ

Деца с ГРР

Деца с поведенчески проблеми